Religia

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

 

5-6 LATKI

 

Katecheza przedszkolna obejmuje ważny proces chrześcijańskiego wtajemniczenia zapoczątkowanego w sakramencie chrztu. Może on się dokonywać w sytuacji, gdy dziecko w oparciu o relacje z dorosłymi podejmuje próbę nawiązania osobowego kontaktu z Bogiem oraz doświadczy Go na poziomie dziecięcej wrażliwości. Musi równocześnie poznawać prawdy wiary i oswoić się z faktem, że Bóg zaprasza do wspólnoty dzieci Bożych, kocha każde dziecko oraz stawia przed dzieckiem konkretne wymagania.

            Treści religijne w nauczaniu dzieci przedszkolnych w grupie pięciolatków i sześciolatków zostały oparte na Programie nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r. Dlatego też są koherentne z dziecięcymi przeżyciami, które otwierają perspektywę zrozumienia zarówno otaczającego świata, jak i relacji z Bogiem i najbliższymi osobami. Przedszkolak, zapoznając się z nowymi treściami, doświadcza, ze razem z innymi, że należy do wspólnoty dzieci Bożych, ewolucyjnie przybliża się do znaków religijnych i Kościoła, aby spotkać się z Bogiem, zauważa lepiej wydarzenia z życia Jezusa, kim jest Bóg, odkrywa, że razem z innymi osobami jest uczniem Jezusa i stopniowo pragnie Go naśladować oraz z Jezusem i innymi dziećmi uczy się słuchać Boga i uwielbiać Go w codziennym życiu.

            W założeniach teoretycznych przyjęto model katechezy antropologiczno- ‑kerygmatycznej, której struktura zakłada, że w każdej jednostce będzie przywołana sytuacja egzystencjalna dostosowana do wieku adresatów katechezy. Po jej analizie następuje przedstawienie orędzia chrześcijańskiego w taki sposób, aby zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy omawiać precyzyjnie depozyt wiary przewidziany do realizacji na tym etapie. Ważną fazę katechezy stanowi życiowa aplikacja przekazanych treści, polegających na wyraźnym budowaniu postaw chrześcijańskich.

 

Podręcznik: red. Ks. M. Zając. „ Jestem dzieckiem Bożym.”. wyd. GAUDIUM. Lublin. 2012.

4-LATKI

 

            Treści religijne w nauczaniu dzieci przedszkolnych w grupie czterolatków zostały oparte na Programie nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania katolickiego KEP z 2010 r. Dlatego propozycja podręcznika (na którym katecheta opiera swój plan nauczania) pt. Pan Bóg kocha dzieci koresponduje z dziecięcymi przeżyciami, odwołuje się do wychowania religijnego inicjowanego w środowisku rodzinnym, wzbogaca je oraz znacząco rozwija. Dziecko czteroletnie, zapoznając się z nowymi treściami, może cieszyć się otaczającym światem i uczyć się dziękować za nie Bogu, doświadcza dobroci Stwórcy, który kocha je razem z jego rodziną, poznaje prawdę, że Pan Jezus jest wśród nas, odkrywa, że przykazanie miłości odnosi się do Boga i bliźnich oraz z innymi dziećmi poznaje podstawowe zwyczaje związane z rokiem kościelnym.

            W założeniach teoretycznych przyjęto modle katechezy antropologiczno- ‑kerygmatycznej. Konsekwencją takich założeń jest zaproponowana w każdej jednostce sytuacja egzystencjalna, precyzyjnie dostosowana do możliwości poznawczych czterolatków. Jej analiza otwiera przestrzeń dla ukazania orędzia chrześcijańskiego w taki sposób, aby zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy omawiać precyzyjnie depozyt wiary przewidziany do realizacji na tym etapie. Ważną fazę katechezy stanowi życiowa aplikacja przekazanych treści, która polega na zdecydowanym budowaniu postaw chrześcijańskich, dostosowanych do możliwości małego dziecka.

 

Podręcznik: red. Ks. M. Zając. „ Pan Bóg kocha dzieci”. wyd. GAUDIUM. Lublin. 2014.

 

3-LATKI

 

            Program nauczania religii dla dzieci trzyletnich odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je, ubogaca, a niekiedy nawet zastępuje. Wychowanie religijne trzylatków jest ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym i procesem humanizacji dziecka, bowiem pierwsze lata są decydującymi chwilami dla kształtowania osobowości i religijności człowieka, jednak tam, gdzie jest to możliwe, warto włączać do edukacji religijnej także dzieci trzyletnie. Obserwowane osłabienie katechezy w rodzinie skłania do jak najszybszego podejmowania nauczania religii w przedszkolu, aby dziecko w naturalny sposób odkrywało dobrego Boga.

            W układzie treści w nauczaniu religii dzieci trzyletnich przyjęto jako główne założenie: „Bóg kocha dzieci”, tak aby dziecko mogło stopniowo odkrywać poprzez kontakt z najbliższymi, grupą rówieśniczą, ze światem przyrody, że Bóg pierwszy ukochał człowieka, w tym także jego.

 

Podręcznik: red. Ks. W. Kubik. „ Nasza Boża Rodzina”. wyd. WAM. Kraków. 2011.