Odpłatność za przedszkole

 

Odpłatność rodziców za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego wynosi:

 

Odpłatność za przedszkole reguluje uchwała nr 980/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2018 r, poz. 170)

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zawiera dwie składowe:
- z tytułu wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
- za żywienie

Podstawa obliczenia opłaty:
-ilość godzin wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie x 1 zł ( stawka opłaty)
- opłata za żywienie ( ilość dni roboczych 5,30 zł (wysokość dziennej stawki żywieniowej)

 

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego powinna wpłynąć do 10. każdego miesiąca z góry (tzn. –za wrzesień do 10.IX, za październik- do 10.X itd.).

 

 

Z dniem 1. stycznia 2017 r. niemożliwe będzie pobieranie opłat od rodziców dzieci sześcioletnich za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie ( czyli przekraczającym podstawę programową), zgodnie ze znowelizowanym zapisem art.2 pkt.1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.1985 )

Nie zmieniły się wartości procentowe dotyczące ulg w odpłatnościach dla tzw. dużej rodziny (tzw. 3+) posiadającej troje i więcej dzieci (zgodnie z Uchwałą Nr 558/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin).:

- ulga na jedno dziecko uczęszczające do p - la prowadzone przez M. Lublin -50%

- ulga na dwoje dzieci uczęszczające do p - la: na pierwsze - 20%, na drugie - 80%

- na troje dzieci: na pierwsze - 20%, na drugie - 80%, na trzecie - 100%

 

Opłata za świadczenia przedszkola ( za żywienie i czesne) podlega zwrotowi w przypadku: -nieobecności dziecka, za każdy dzień absencji w wysokości dziennej stawki żywieniowej i czesnego.
Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat na następny miesiąc .
Wykaz należnych płatności będzie umieszczany na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

Jak dokonać płatności za przedszkole?

 Od 1 września 2018 r. numer rachunku bankowego będzie indywidualny dla każdego z rodziców/ opiekunów prawnych.

Dokonując opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego należy posługiwać się  indywidualnym numerem rachunku,

 podając następujące inf.: opłata za przedszkole - czesne + żywienie, nazwisko i imię dziecka,  nr ewidencyjny dziecka, adres zamieszkania dziecka.

 

Po dokonaniu płatności należy okazać dowód wpłaty bezpośrednio u dyrektora przedszkola lub referent albo przesłać na e-mail p - la poczta@p65.lublin.eu.