Odpłatność za przedszkole

 

Odpłatność rodziców za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego wynosi:

 

Odpłatność za przedszkole reguluje uchwała nr 980/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2018 r, poz. 170)

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zawiera dwie składowe:
- z tytułu wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
- za żywienie

Podstawa obliczenia opłaty:
-ilość godzin wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie x 1 zł ( stawka opłaty)
- opłata za żywienie ( ilość dni roboczych x 5,50 zł - wysokość dziennej stawki żywieniowej)

 

Nie zmieniły się wartości procentowe dotyczące ulg w odpłatnościach dla tzw. dużej rodziny (tzw. 3+) posiadającej troje i więcej dzieci ).:

- ulga na jedno dziecko uczęszczające do p - la prowadzone przez M. Lublin -50%

- ulga na dwoje dzieci uczęszczające do p - la: na pierwsze - 20%, na drugie - 80%

- na troje dzieci: na pierwsze - 20%, na drugie - 80%, na trzecie - 100%

 

Od rodziców dzieci 6-letnich ( rocznik 2013) GMINA nie pobiera opłat za świadczenia w czasie przekraczającym podstawę programową. Oznacza to, że rodzice nie uiszczają opłaty za czesne, jedynie za żywienie.

 

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych zmienia się forma odpłatności za przedszkole.

W w/w ustawie znalazł się zapis, że nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów publicznych przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami.
Tę umowę zastąpiła informacja o opłatach za przedszkole.

Wpłat za przedszkole dokonywać będą Państwo za dany miesiąc, czyli za faktyczną liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu.
W związku z tym za miesiąc wrzesień dokonają Państwo wpłaty w miesiącu październiku, za październik w listopadzie itd. Termin wpłat pozostaje taki sam, czyli do 10 każdego miesiąca.

Wykaz należnych płatności po zakończonym miesiącu będzie umieszczany na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

Jak dokonać płatności za przedszkole?

 Od 1 września 2018 r. numer rachunku bankowego będzie indywidualny dla każdego z rodziców/ opiekunów prawnych.

Dokonując opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego należy posługiwać się  indywidualnym numerem rachunku,

 podając następujące inf.: opłata za przedszkole - czesne + żywienie, nazwisko i imię dziecka,  nr ewidencyjny dziecka, adres zamieszkania dziecka.

 

Po dokonaniu płatności należy okazać dowód wpłaty bezpośrednio u dyrektora przedszkola lub referent albo przesłać na e-mail p - la poczta@p65.lublin.eu.