Raport z ewaluacji zewnętrznej

 

 Szanowni Rodzice,

 

W dniach 02-02-2015 - 14-02-2015 gościliśmy w naszej placówce zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Marzanna Kondratowicz i Jolanta Kasprzak.

Badaniem objęto 12 dzieci (wywiad grupowy), 45 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono ankietę i wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

 

W naszym przedszkolu przedmiotem badania objęte zostały następujące wymagania:

Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom spełniania wymagania: B

Komentarz:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Rodzice dzieci znają oraz w pełni akceptują koncepcję pracy przedszkola, a także partycypują w jej modyfikowaniu. Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami, którzy z zaangażowaniem partycypują w realizacji działań.

 

Wymaganie: Dzieci są aktywne

Poziom spełniania wymagania: A

Komentarz:

Dzieci w przedszkolu angażują się podczas prowadzonych zajęć i chętnie w nich uczestniczą. Charakterystyczna jest ich duża aktywność i twórcze myślenie. Nauczyciele stwarzają dzieciom sytuacje, które zachęcają je do podejmowania różnorodnych aktywności. Są one zainteresowane zajęciami artystycznymi - plastycznymi, muzycznymi, tanecznymi, zajęciami badawczymi i wymagającymi aktywności ruchowej, a także aktywnie biorą udział w różnych występach, konkursach, festiwalach oraz np. akcjach charytatywnych. Na uwagę zasługują realizowane przedsięwzięcia, programy i projekty rozwijające wyobraźnię (warsztaty chemiczne), wrażliwość artystyczną (programy "Mały artysta, projekt "Świat bajką malowany"), a także kształtowanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie zdrowego trybu życia. Dzieci wdrażane są do samodzielności, są zachęcane do inicjowania i realizowania pomysłów, które sprzyjają ich własnemu rozwojowi. Wyróżnia ich kreatywność, a także aktywny udział w wielu różnorodnych działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

 

Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom spełniania wymagania: B

Komentarz:

W przedszkolu systemowo rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania możliwości i potrzeb dzieci są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia specjalistyczne są adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Współpraca jest adekwatna do potrzeb i sytuacji społecznej dzieci. W przedszkolu są realizowane przez nauczycieli powszechne działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola, które są adekwatne do specyfiki przedszkola. W opinii zdecydowanej większości rodziców, wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. Opinie rodziców na temat adekwatności wsparcia są powszechne.

Wnioski z ewaluacji:

  1. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb tych podmiotów.
  2. Rodzice dzieci znają oraz w pełni akceptują koncepcję pracy przedszkola, a także partycypują w jej modyfikowaniu oraz z zaangażowaniem współpracują w realizacji działań.
  3. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, są aktywne, twórcze i bardzo zaangażowane zwłaszcza podczas wykonywania prac plastycznych, zajęć przy muzyce, ruchowych, a także podczas występów, konkursów, festiwali i wielu prowadzonych akcjach np. charytatywnych.
  4. Dzieci wdrażane są do samodzielności, zachęcane do inicjowania i realizowania pomysłów, które sprzyjają ich własnemu rozwojowi. Wyróżnia je kreatywność, a także aktywny udział w wielu różnorodnych działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
  5. Duże zaangażowanie nauczycieli, miła i przyjazna atmosfera w przedszkolu sprzyja zachęcaniu dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
  6. W przedszkolu systemowo rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka, a uzyskane informacje wykorzystywane są w realizacji działań edukacyjnych.
  7. Zajęcia specjalistyczne są adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka, a wsparcie, jakie otrzymują dzieci w przedszkolu, według powszechnej opinii rodziców, odpowiada potrzebom ich dzieci.
  8. Współpraca przedszkola z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom jest adekwatna do potrzeb i sytuacji społecznej dzieci.
  9. W przedszkolu są realizowane przez nauczycieli powszechne działania profilaktyczne antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola, które są adekwatne do specyfiki przedszkola.

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 

 Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

 

 

Struktura badania dla Przedszkola nr 65

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci                               B

Dzieci są aktywne                                                                                                                   A

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji             B