Rekrutacja

 

 

 

Dzień adaptacyjny w przedszkolu

29.08.2018 roku w godzinach 10.00-12.00 zapraszamy
dzieci (które rozpoczną edukację przedszkolną ) oraz rodziców na dzień adaptacyjny do grupy Słoneczka.

                                                                                                                                                                                        Do zobaczenia

Więcej szczegółów proszę szukać w zakładce Grupy- Grupa I

 

 

 

Informacje związane z naborem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin w roku szkolnym 2018/2019 

 

 Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 65 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019 odbywa się
od 16.04.2018r., godz.8.00 do 27.04.2018r., godz.15.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - www.rekrutacja.p.lublin.eu - odbywa się poprzez wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą dostępne na stronie
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/
/files/2011/zarz-dzenie-prezydenta-miasta-lublin-2018.pdf
/files/2011/za--cznik-nr-1-harmonogram-czynno-ci-2018.pdf
/files/2011/uchwa-a-nr-980_xxxviii_2017-rady-miasta-lublin.pdf
 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje:

Miasto Lublin przygotowało miejsca dla dzieci:

 

 

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujący w Mieście Lublin na rok szk. 2018/2019, a także terminów składania dokumentów

 

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 12 lutego br., od godz. 8.00 do 2 marca br. do godz. 15.00,

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 marca br. godz. 12.00,

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 23 marca br. od godz. 8.00 do 27 marca br. do godz. 15.00,

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 29 marca br., godz. 8.00,

Rekrutacja uzupełniająca:

5. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 16 kwietnia br. od godz. 8.00 do 27 kwietnia br., do godz. 15.00,

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 28 maja br.,  godz. 8.00,

7. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 28 maja br., godz. 8.00 do 30 maja br., do godz. 15.00,

8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 6 czerwca br. o godz. 15.00.

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI  DO PRZEDSZKOLA NR 65  W LUBLINIE

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

- Uchwała nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

-Uchwała nr 653/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział I  Postanowienia ogólne

1. Dzieci do Przedszkola nr 65 w Lublinie przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
3.Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

Rozdział II  Etapy procesu rekrutacyjnego

1.Proces rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

   1)Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu.

   2)Podanie do publicznej wiadomości terminów związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym poprzez:

a)pisemne ogłoszenie w przedszkolu,

b)stronę  internetową przedszkola.

   3)Przyjmowanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” w wersji papierowej i elektronicznej.

   4)Powołanie komisji rekrutacyjnej

   5)Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

   6)Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

   7)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i  niezakwalifikowanych.

   8)Potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów woli przyjęcia.

   9)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

   10)Rekrutacja uzupełniająca- w przypadku wolnych miejsc.

 

Rozdział III   Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
3.Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
4.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
6.Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko 2,5- letnie w przypadku gdy po przyjęciu dzieci 6,5,4,i 3-letnich placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
7.Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
8. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
9.Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami.
10.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
      

Rozdział IV     Kryteria  rekrutacyjne

1.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o których mowa w ust.1 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość ( 10 pkt. każde):

1)Wielodzietność rodziny kandydata- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

2)Niepełnosprawność kandydata

3)Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata

5)Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

7)Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria gminne.Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

Są to następujące kryteria:

   1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty,

  2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,

  3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,

 4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,

  5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,

  6)zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje losowanie przeprowadzone przez elektroniczny system rekrutacji.

 

Rozdział V   Składanie wniosków  rekrutacyjnych.

1.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można składać do pięciu wybranych placówek, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego wyboru.
3. We wniosku , o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
4.Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców  kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w  porządku od najbardziej   do najmniej preferowanych

5.W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola we wniosku do przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

            

Rozdział VI    Dokumenty  rekrutacyjne.

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów o których mowa w rozdziale IV dołącza się do wnosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Są to: 

1)Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2)Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2016 r., poz.2046 i 1948).

3)Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

2.W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego spełnianie tzw. kryteriów gminnych dokumentowane jest następującymi oświadczeniami rodziców:

1)Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu   lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

2)Kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata.

3)Oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka  w przedszkolu (do 8 godzin i powyżej 8 godzin).

4)Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka.

3.Dokumenty, o których mowa w ust.1 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub podmiot. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
4.Oświadczenia, o których mowa w ust.2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
5.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Lublin za pośrednictwem organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności.

 

Rozdział VII  Komisja Rekrutacyjna.

1.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
3.Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola.
4.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej.
5..W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić dyrektor przedszkola w której działa komisja rekrutacyjna oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
6.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

   1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

       Lista zawiera:

     -imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz informację o zakwalifikowaniu  albo niezakwalifikowaniu kandydata  do przedszkola,

   -najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

    2)  przyjęcie kandydata do przedszkola,  jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożone zostały wymagane dokumenty.

    3)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

       Lista ta zawiera:

- imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane   w kolejności alfabetycznej,

 -najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,

- informację o liczbie wolnych miejsc,

-dzień podania do publicznej wiadomości listy  w formie adnotacji,

- podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  4)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

7. Listy, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
8.Komisja rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola, przy udziale co najmniej 2/3 komisji.
9.Każdy członek komisji rekrutacyjnej może zgłosić na piśmie do protokołu odrębne zdanie wraz z uzasadnieniem.
10.Komisja rekrutacyjna zostaje pisemnie upoważniona przez dyrektora do przetwarzania danych osobowych.
11.Obsługę informatyczno-administracyjną w czasie posiedzenia komisji rekrutacyjnej może wykonywać pracownik niepedagogiczny przedszkola.

 

Rozdział VIII   Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

1.Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola,

2)kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa  i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)Prowadzenie prac Komisji w czasie posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)wyznaczenie protokolanta

b)zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

c)zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

d)zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

e)kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców

f)nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2.Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

     1)   sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym

      2) weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych  oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

      3)   określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

      4)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list  dzieci.

3.Do zadań dyrektora przedszkola należy:

    1)wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

    2)udostępnienie regulaminu rekrutacji

     3)wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola   oraz przyjmowanie  dokumentów w formie załączników dostarczonych przez rodziców

     4)wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej  złożonych wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

    5)rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

4.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma decydujący głos w sprawach spornych, gdy komisja nie może wyłonić większości.

 

Rozdział IX  Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
3.Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział X   Postanowienia końcowe.

 1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające .
2.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3.Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący.
4.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów i postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
5.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
6.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.04.2017r.