Rekrutacja

 

 

Informacje związane z naborem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw prośbom Rodziców ( planowe urlopy) uprzejmie informuję, że zebranie planowane w ostatnim tygodniu czerwca nie odbędzie się.

Serdecznie zapraszam Państwa wraz z dziećmi na dzień adaptacyjny, który odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. ( czwartek ) w godzinach 10.00-12.00.

Na spotkaniu będą omawiane sprawy organizacyjno -porządkowe.

Więcej szczegółów dotyczących przygotowania dziecka do przedszkola odnajdą Państwo w załączniku.

Pozdrawiam, życząc miłych i bezpiecznych wakacji.

                                                                                                         Małgorzata Kozłowska

 

/files/jak-przygotowa--dziecko-do-przedszkola.pdf 

/files/wyprawka-przedszkolaka-na-dobry-pocz-tek.pdf

 

 

 

 

W dniach od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci


do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 4 marca br. do dnia 15 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu od dnia 4 marca br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Dodatkowe informacje:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest ukończenie przez kandydata trzech lat  w 2019 r.
Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Zarządzenie nr 157/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 157/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2019 r. - harmonogram

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 

 

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujący w Mieście Lublin na rok szk. 2019/2020, a także terminów składania dokumentów

 

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00 - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informacje zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku, bądź o jego odrzucenia.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia br. godz. 8.00, - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br. do godz. 15.00, - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej będą mogli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola mailowo, bez konieczności wizyty w placówce.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 15 kwietnia br. godz. 13.00, - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br., do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca br., godz. 12.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 12.00 do 7 lipca br., do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 lipca br. o godz. 12.00.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI  DO PRZEDSZKOLA NR 65  W LUBLINIE

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

- Uchwała nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

-Uchwała nr 653/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział I  Postanowienia ogólne

 1. 2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 3.Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

Rozdział II  Etapy procesu rekrutacyjnego

   1)Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu.

   2)Podanie do publicznej wiadomości terminów związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym poprzez:

a)pisemne ogłoszenie w przedszkolu,

b)stronę  internetową przedszkola.

   3)Przyjmowanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” w wersji papierowej i elektronicznej.

   4)Powołanie komisji rekrutacyjnej

   5)Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

   6)Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

   7)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i  niezakwalifikowanych.

   8)Potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów woli przyjęcia.

   9)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

   10)Rekrutacja uzupełniająca- w przypadku wolnych miejsc.

 

Rozdział III   Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 1. 2.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. 3.Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 4.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 5.Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 6. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 7. Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.      

Rozdział IV     Kryteria  rekrutacyjne

1)Wielodzietność rodziny kandydata- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

2)Niepełnosprawność kandydata

3)Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata

5)Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

7)Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Są to następujące kryteria:

   1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty,

  2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,

  3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,

 4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,

  5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,

  6)zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

 

Rozdział V   Składanie wniosków  rekrutacyjnych.

 1. 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można składać do siedmiu wybranych placówek, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego  lub  siódmego wyboru. 3. We wniosku , o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 4.Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców  kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w  porządku od najbardziej   do najmniej preferowanych

            

Rozdział VI    Dokumenty  rekrutacyjne.

1)Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2)Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

3)Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

1)Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu   lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

2)Kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata.

3)Oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka  w przedszkolu (do 8 godzin i powyżej 8 godzin).

4)Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka.

5)Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę.

 1. 4.Oświadczenia, o których mowa w ust.2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 5.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Lublin za pośrednictwem organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności.

 

Rozdział VII  Komisja Rekrutacyjna.

 1. 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 3.Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola. 4.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej. 5..W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić dyrektor przedszkola w której działa komisja rekrutacyjna oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 6.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

   1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

       Lista zawiera:

     -imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz informację o zakwalifikowaniu  albo niezakwalifikowaniu kandydata  do przedszkola,

   -najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

    2)  przyjęcie kandydata do przedszkola,  jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożone zostały wymagane dokumenty.

    3)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

       Lista ta zawiera:

- imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane   w kolejności alfabetycznej,

 -najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,

- informację o liczbie wolnych miejsc,

-dzień podania do publicznej wiadomości listy  w formie adnotacji,

- podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  4)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. 8.Komisja rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola, przy udziale co najmniej 2/3 komisji. 9.Każdy członek komisji rekrutacyjnej może zgłosić na piśmie do protokołu odrębne zdanie wraz z uzasadnieniem. 10.Komisja rekrutacyjna zostaje pisemnie upoważniona przez dyrektora do przetwarzania danych osobowych. 11.Obsługę informatyczno-administracyjną w czasie posiedzenia komisji rekrutacyjnej może wykonywać pracownik niepedagogiczny przedszkola.

 

Rozdział VIII   Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

1)pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola,

2)kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa  i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)Prowadzenie prac Komisji w czasie posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)wyznaczenie protokolanta

b)zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

c)zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

d)zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

e)kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców

f)nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     1)   sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym

      2) weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych  oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

      3)   określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

      4)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list  dzieci.

    1)wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

    2)udostępnienie regulaminu rekrutacji

     3)wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola   oraz przyjmowanie  dokumentów w formie załączników dostarczonych przez rodziców

     4)wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej  złożonych wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

    5)rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

Rozdział IX  Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 1. 2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. 3.Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym. 4.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 5.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 6.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział X   Postanowienia końcowe.

 1. 2.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 3.Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący. 4.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów i postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 5.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. 6.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2019 r.