Koncepcja pracy przedszkola


 


"Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania"
Karl Hesselbacher

 

Koncepcja pracy przedszkola została oparta na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty, aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola i gruntownej analizie słabych i mocnych stron placówki.

Dziecko i jego dobro oraz troska o zapewnienie mu bezpieczeństwa w przedszkolu to główne założenia koncepcji.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 65

 


Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 65
Adres : 20 – 032 Lublin, ul. Langiewicza 3A
Telefon: 81 5330810
Adres e - mail: poczta@p65.lublin.eu
Strona internetowa: http://www.przedszkole65.lublin.pl

 

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą w marcu 1982r.
Organem prowadzącym jest miasto Lublin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.

Usytuowanie i baza przedszkola:
Placówka połóżona jest w dzielnicy uniwersyteckiej i od wielu lat utożsamiana z tym środowiskiem, pomimo że procesem wychowania i kształcenia zostały objęte z czasem dzieci spoza środowiska uniwersyteckiego. Jest to niewątpliwie atutem dla placówki i wyróżnia ją spośród innych na korzyść.  W związku z powyższym przedszkole ukierunkowane jest na szeroko zakrojoną współpracę z uczelnią wyższą UMCS oraz z całym środowiskiem uniwersyteckim.

Siedzibą przedszkola jest parterowy budynek, wyposażony w cztery sale dydaktyczne, pokój do zajęć indywidualnych lub pracy w małych grupach, przestronny hall, pomieszczenia kuchenne, magazynowe, gabinety oraz szatnie z podziałem na grupy wiekowe usytuowaną w podpiwniczeniu budynku z osobnym wejściem.
Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone:
Kuchnia – potrzebny i nowoczesny sprzęt gastronomiczny
Sale – nowoczesne, funkcjonalne meble, ciekawe kąciki zainteresowań, zabawki, pomoce, sprzęt dydaktyczny, muzyczny, telewizor, magnetowid, radiomagnetofony, itp.,
Szatnia – nowe szafki wieszaki na ubrania z półeczkami.
Gabinety - nowoczesny sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, drukarki, faks.
Przy przedszkolu znajduje się ogólnodostępny plac zabaw z przyrządami terenowymi i piaskownicą.
Organizacja pracy w przedszkolu:
Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 17.00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej , dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców. Na postawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Uwzględniają również potrzeby i zainteresowania dzieci oraz różnorodne formy pracy, wypoczynku według zasad określonych w ustawie.
Przedszkole zapewnia wyżywienie składające się z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek.
W miarę oszczędności finansowych organizujemy również drugie śniadanie.

Wychowankowie
To najmłodsza nasza społeczność dla których liczba miejsc wynosi 100. Funkcjonują one w czterech oddziałach w zbliżonym wieku (2,5 – 6 lat) z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Kadra pedagogiczna
Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizuje 9 nauczycielek. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania. Należy dodać, że kadra pedagogiczna to wyrównana i rozwijająca się grupa ludzi, którzy dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Podejmują pracę o charakterze nowatorskim i innowacyjnym w trosce o stałe wzbogacanie procesu dydaktyczno- wychowawczego. Sześć nauczycielek ( w tym dyrektor ) otrzymało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i jego środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.

Pracownicy niebędący nauczycielami
Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo- opiekuńczych dla dobra dziecka.
Są nimi: referent do spraw zaopatrzenia, pomoc nauczyciela, woźne, kucharz- rzemieślnik, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią dobry zespół. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku. Priorytetem jest, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i bawiąc.

 

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA NR 65 W LUBLINIE


Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

MISJA PRZEDSZKOLA


Przedszkole dąży do:
• zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
• diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
• wspomagania dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
• budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
• motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
• wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek,
• kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
• rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
• wdrażania zdrowego stylu życia,
• rozwijania sprawności fizycznej,
• wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
• kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,
• wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
• efektywnego angażowania rodziców na rzecz przedszkola,
• promowania działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 


WIZJA PRZEDSZKOLA


• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
• Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
• Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.
• Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi.
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
• Przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej.
• Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.
• Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 
Nasze działania ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i pracowników:


Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy - w kierunku:

 

Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej - w tym zakresie dążymy do:

 

                      Absolwent naszego przedszkola:


1. Jest przygotowany do dalszej edukacji


• respektuje normy społeczne
• Potrafi współdziałać z innymi ludźmi
• Potrafi funkcjonować w innym środowisku
• Jest samodzielny
• Potrafi rozwiązywać różne problemy
• Jest otwarty na podejmowanie wyzwań i wierzy, że im sprosta
• Zna swoje prawa i obowiązki
• Uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i wiedzę
• Jest świadomy swoich możliwości


2. Zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe


• Zna i kultywuje święta państwowe i inne uroczystości
• Potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji
• Ma świadomość swojej przynależności narodowej
• Zna główne wydarzenia z historii Polski
• Czuje więź ze społecznością lokalną
3. Szanuje siebie i innych, szanuje obce kultury
• Szanuje odrębność innych ludzi w ramach systemu wartości
• Dba o zdrowy i bezpieczny tryb życia swój i innych ludzi
• Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi
• Dba o estetykę swojego otoczenia
• Jest odpowiedzialny za siebie i innych
• Umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych


4. Uczestniczy w akcjach na rzecz innych ludzi, zwierząt i przyrody


• Rozumie potrzeby drugiego człowieka
• Jest empatyczny
• Jest czynny w akcjach charytatywnych
• Opiekuje się zwierzętami, dba o przyrodę i środowisko


5. Umie organizować sobie czas


• Właściwie gospodaruje czasem
• Rozumie, że odpoczynek jest potrzebny do efektywnej pracy
• Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędza wolny czas


                                     Nasze metody :


• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań stawianych dziecku
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne,
• przestawienia teatralne,
• ilustrowane artystycznie utwory literackie.
• rozmowa
• pogadanka
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• metody żywego słowa.
• metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne
• Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
• metody aktywizujące,
• drama, pantomima
• relaksacja
• biblioterapia
• odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak
• techniki twórczego myślenia np. „Burza mózgów”


                           

 

 

                      Zaplanowane zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok 2019/2020

 


I.  Wszyscy żyjemy na jednej planecie-rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi

Cel: przybliżenie dziecka do świata przyrody, dostrzeganie jego piękna;

      nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt;

      kształtowanie postaw proekologicznych;

      zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi,

      zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie.

 

II. Aktywizowanie rodziców do szeroko pojętej współpracy z przedszkolem
      i umożliwianie im udziału w tworzeniu warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci

Cel: udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego;

      współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;

      wzbogacenie rodziców o nowe doświadczenia w kontaktach ze swoim dzieckiem;

      wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli- osiąganie lepszych efektów pracy w przedszkolu i w domu;

      tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a przedszkolem.