Koncepcja pracy przedszkola

 


"Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania"
Karl Hesselbacher

 

Koncepcja pracy przedszkola została oparta na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty, aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola i gruntownej analizie słabych i mocnych stron placówki.

Dziecko i jego dobro oraz troska o zapewnienie mu bezpieczeństwa w przedszkolu to główne założenia koncepcji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 65


Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 65
Adres : 20 – 032 Lublin, ul. Langiewicza 3A
Telefon: 81 5330810
Adres e - mail: poczta@p65.lublin.eu
Strona internetowa: http://www.przedszkole65.lublin.pl

 

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą w marcu 1982r.
Organem prowadzącym jest miasto Lublin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.

Usytuowanie i baza przedszkola:
Placówka połóżona jest w dzielnicy uniwersyteckiej i od wielu lat utożsamiana z tym środowiskiem, pomimo że procesem wychowania i kształcenia zostały objęte z czasem dzieci spoza środowiska uniwersyteckiego. Jest to niewątpliwie atutem dla placówki i wyróżnia ją spośród innych na korzyść.  W związku z powyższym przedszkole ukierunkowane jest na szeroko zakrojoną współpracę z uczelnią wyższą UMCS oraz z całym środowiskiem uniwersyteckim.

Siedzibą przedszkola jest parterowy budynek, wyposażony w cztery sale dydaktyczne, pokój do zajęć indywidualnych lub pracy w małych grupach, przestronny hall, pomieszczenia kuchenne, magazynowe, gabinety oraz szatnie z podziałem na grupy wiekowe usytuowaną w podpiwniczeniu budynku z osobnym wejściem.
Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone:
Kuchnia – potrzebny i nowoczesny sprzęt gastronomiczny
Sale – nowoczesne, funkcjonalne meble, ciekawe kąciki zainteresowań, zabawki, pomoce, sprzęt dydaktyczny, muzyczny, telewizor, magnetowid, radiomagnetofony, itp.,
Szatnia – nowe szafki wieszaki na ubrania z półeczkami.
Gabinety - nowoczesny sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, drukarki, faks.
Przy przedszkolu znajduje się ogólnodostępny plac zabaw z przyrządami terenowymi i piaskownicą.
Organizacja pracy w przedszkolu:
Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 17.00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej , dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców. Na postawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Uwzględniają również potrzeby i zainteresowania dzieci oraz różnorodne formy pracy, wypoczynku według zasad określonych w ustawie.
Przedszkole zapewnia wyżywienie składające się z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek.
W miarę oszczędności finansowych organizujemy również drugie śniadanie.

Wychowankowie
To najmłodsza nasza społeczność dla których liczba miejsc wynosi 100. Funkcjonują one w czterech oddziałach w zbliżonym wieku (2,5 – 6 lat) z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Kadra pedagogiczna
Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizuje 9 nauczycielek. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania. Należy dodać, że kadra pedagogiczna to wyrównana i rozwijająca się grupa ludzi, którzy dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Podejmują pracę o charakterze nowatorskim i innowacyjnym w trosce o stałe wzbogacanie procesu dydaktyczno- wychowawczego. Sześć nauczycielek ( w tym dyrektor ) otrzymało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i jego środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.

Pracownicy niebędący nauczycielami
Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo- opiekuńczych dla dobra dziecka.
Są nimi: referent do spraw zaopatrzenia, pomoc nauczyciela, woźne, kucharz- rzemieślnik, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią dobry zespół. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku. Priorytetem jest, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i bawiąc.

 

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA NR 65 W LUBLINIE


Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

MISJA PRZEDSZKOLA


Przedszkole dąży do:
• zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
• diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
• wspomagania dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
• budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
• motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
• wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek,
• kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
• rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
• wdrażania zdrowego stylu życia,
• rozwijania sprawności fizycznej,
• wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
• kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,
• wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
• efektywnego angażowania rodziców na rzecz przedszkola,
• promowania działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 


WIZJA PRZEDSZKOLA


• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
• Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
• Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.
• Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi.
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
• Przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej.
• Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.
• Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 
Nasze działania ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i pracowników:


Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy - w kierunku:


• wyposażenia dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• podniesienia poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania, co w przyszłości umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji i ułatwi im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo,
• opracowania i realizacji programów działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci (dla dzieci 5,6-letnich „Bezpieczny przedszkolak”)
• przestrzegania opracowanych procedur gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i pracowników w przedszkolu i poza nim,
• udziału pracowników przedszkola w szkoleniach w tym zakresie,
• organizowania pokazów dla dzieci, pogadanek na temat bezpieczeństwa z udziałem Straży Miejskiej, Komendy Policji,inspektora BHP.
• podniesienie bezpieczeństwa wewnątrz placówki (w ramach Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.)

 

Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej - w tym zakresie dążymy do:

modernizacji ogólnodostępnego placu zabaw przy ścisłej współpracy z Radą Dzielnicy „Wieniawa” (środki z rezerwy celowej)

odpowiedniego zagospodarowania otoczenia placówki, terenów zielonych (współpraca z Radą Osiedla i UMCS),

wykonania remontu chodnika wzdłuż przedszkola,
zaadaptowanie części piwnicznej na stworzenie pracowni plastycznej dla dzieci,
wymiany okien (współpraca z Działem Inwestycji i Remontów UMCS),
wzmożenia starań o wykonanie remontu dachu,

powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych,
dbałości o wystrój wnętrza budynku

 

                      Absolwent naszego przedszkola:


1. Jest przygotowany do dalszej edukacji


• respektuje normy społeczne
• Potrafi współdziałać z innymi ludźmi
• Potrafi funkcjonować w innym środowisku
• Jest samodzielny
• Potrafi rozwiązywać różne problemy
• Jest otwarty na podejmowanie wyzwań i wierzy, że im sprosta
• Zna swoje prawa i obowiązki
• Uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i wiedzę
• Jest świadomy swoich możliwości


2. Zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe


• Zna i kultywuje święta państwowe i inne uroczystości
• Potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji
• Ma świadomość swojej przynależności narodowej
• Zna główne wydarzenia z historii Polski
• Czuje więź ze społecznością lokalną
3. Szanuje siebie i innych, szanuje obce kultury
• Szanuje odrębność innych ludzi w ramach systemu wartości
• Dba o zdrowy i bezpieczny tryb życia swój i innych ludzi
• Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi
• Dba o estetykę swojego otoczenia
• Jest odpowiedzialny za siebie i innych
• Umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych


4. Uczestniczy w akcjach na rzecz innych ludzi, zwierząt i przyrody


• Rozumie potrzeby drugiego człowieka
• Jest empatyczny
• Jest czynny w akcjach charytatywnych
• Opiekuje się zwierzętami, dba o przyrodę i środowisko


5. Umie organizować sobie czas


• Właściwie gospodaruje czasem
• Rozumie, że odpoczynek jest potrzebny do efektywnej pracy
• Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędza wolny czas


                                     Nasze metody :


• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań stawianych dziecku
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne,
• przestawienia teatralne,
• ilustrowane artystycznie utwory literackie.
• rozmowa
• pogadanka
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• metody żywego słowa.
• metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne
• Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
• metody aktywizujące,
• drama, pantomima
• relaksacja
• biblioterapia
• odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak
• techniki twórczego myślenia np. „Burza mózgów”


                            

Cele i zadania naszego przedszkola w oparciu o rozporządzenie


1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.


- Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci oraz uwzględniającą oczekiwania rodziców
- Koncepcje pracy jest akceptowana przez nauczycieli i rodziców oraz podlega stałej analizie
- Nauczyciele planują i realizują pracę wychowawczo- dydaktyczną wynikającą z koncepcji pracy placówki


2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.


- Procesy wspomagania rozwoju dzieci i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany
- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
- W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
- Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych zainteresowań.


3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


- W przedszkolu przeprowadzana jest diagnoza wstępna i końcowa 5-6 latków
- Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci 3-4 letnich dwa razy do roku
- Nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje z diagnozy i obserwacji do planowania pracy, tworzenia i modyfikowania programów.
- Przedszkole analizuje efekty podejmowanych działań w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci


4. Dzieci są aktywne.


- Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.
- Nauczyciele pracują metodami aktywnymi
- Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych: - język angielski, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne i zajęcia logopedyczne
- Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy angażując dzieci i rodziców oraz osoby ze środowiska lokalnego
- Przedszkole bierze udział w konkursach zewnętrznych i organizuje konkursy wewnętrzne


5. Respektowane są normy społeczne


- Dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne
- Nauczyciele przestrzegają procedur bezpieczeństwa funkcjonujących w przedszkolu
- Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
- Przedszkole podejmuje działania adaptacyjne dla dzieci nowoprzybyłych oraz organizuje „dni otwarte”


6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji


- Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
- Nauczyciele przy ustalaniu kierunków pracy z dziećmi w grupie wykorzystują wyniki prowadzonych diagnoz i obserwacji.
- Przedszkole ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie rozwoju dzieci i podejmuje działania naprawcze.
- Nauczyciele wykorzystują wnioski z diagnoz i opinie specjalistów przy opracowywaniu programów pracy indywidualnej z dzieckiem.
- Nauczyciele we współpracy z rodzicami określają możliwości i potrzeby dzieci


7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych


- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli
- Nauczyciele współdziałają w tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podejmowanych w przedszkolu.
- Nauczyciele zespołowo opracowują nowe przedsięwzięcia służące edukacji w przedszkolu, poszerzaniu oferty edukacyjnej oraz doskonaleniu własnej pracy
- Nauczyciele współpracują przy realizacji zadań wynikających z WDN.


8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.


- Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.
- Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.
- Przedszkole upowszechnia znaczenie wychowania przedszkolnego


9. Rodzice są partnerami przedszkola


- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
- Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, organizuje spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte, warsztaty
- Rodzice wspomagają działania przedszkola w zakresie wzbogacania bazy materialnej i dydaktycznej przedszkola.


10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
- Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.


- Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
- Przedszkole organizuje wycieczki tematyczne celem poznania środowiska lokalnego.


11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych


- Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
- Nauczyciele są zaangażowani w ewaluacje wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.
- Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.
- Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.
- Przedszkole analizuje wnioski z badania losów absolwentów i uwzględnia je w pracy z dziećmi.


12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.


- Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności podczas różnych szkoleń dotyczących min. Innowacji pedagogicznych
- W przedszkolu podejmuje się nowatorskie działania, innowacje, eksperyment

 

                      Zaplanowane zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej :

2018/2019


I.  Jestem Polakiem- małym Europejczykiem.

Cel: rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej-patriotyzm narodowy oraz  lokalny.

       rozwijanie zainteresowań obyczajami, historią, kuchnią, tradycjami, językiem innych krajów europejskich.

 

II. Od małego do dużego - matematyka dla każdego.

Cel: wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej.